Irana Esperanto-Centro

Bonvenon al la pa^go de
Irana Esperanto-Centro!

Irana Esperanto-Centro(IRECO),fondita en 1996 sub la nomo "Instituto Sabzandishan" servadas al la Esperanto-movado tra Irano.IRECO tegmentas:
Irana Esperantista Junulara Organizo(IREJO) landa sekcio de TEJO
Irana Ligo de Esperantistaj Instruistoj(IRLEI) landa sekcio de ILEI
Irana Esperanto-Centro estas UEA peranto kaj krome preas diversajn internaciajn organiza^jojn kaj revuojn.IRECO jam eldonis "Ampleksa Esperanto-Persa Vortao"n -AEPV- la majstra verko de s-ro Aref Azari kaj nun estas preparata la "Ampleksa Persa-Esperanto Vortaro" -APEV-, krome oni kunlaboris kun UEA pri la preparado de Esperanto-Araba kaj Araba-Esperanto vortaroj kaj lerno libro de Esperanto por arablingvanoj.Irana Esperanto-Centro okazigas E-kursojn kaj de antau 5 jaroj jam lan^cis korespondan kurson kiu sukcese dauras kaj multaj el tiuj kursanoj jam estas aktivuloj en la ovado.Irana Esperanto-Centro ekde 1996 daure aran^gas kunvenojn,kunsidojn,seminariojn kaj ekskursojn en variaj gradoj por plivigligi E-movadon kaj vivon en Irano.Esplorante la historion de E-movado en Irano oni povas konsideri kiom efike IRECO utilis al la pli vasti^go kaj disvatigo de E-o kaj E-movado en Irano.kliku por enskribi^gi en Irana-Esperanto-CentroIrana Esperanto-Centro dissendas ^cio ajn informilojn en la persa por la dezirantoj
NUN - AKTUALAJ INFORMOJ PRI ESPERANTO


Sendu al ni mesa^gon